Порядок проходження договорів на підприємствах

Юристам, котрі працюють на підприємствах, де не передбачено порядок оформлення договорів, радимо ініціювати вказане, та затвердити порядок наказом та відповідним положенням. Нижче приведено зразок наказу, положення та заявки.

НАКАЗ №____

«____»_______________ 20___ р.                                                                               м. Київ

Про затвердження Положення

про порядок оформлення договорів у

ТОВ «Сонечко»

 

З метою упорядкування роботи з оформлення договорів у ТОВ «Сонечко»:

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити Положення про порядок оформлення договорів у ТОВ «Сонечко»,  згідно з Додатком.
  2. Встановити, що дане Положення набирає чинності з моменту виходу цього наказу і є обов’язковим для виконання всіма керівниками структурних підрозділів та виробничих підприємств.
  3. Управлінню організаційного та документального забезпечення  довести цей наказ до відома всіх структурних підрозділів ТОВ «Сонечко».
  4. Юридичному управлінню надати Положення про порядок оформлення договорів у ТОВ «Сонечко» для ознайомлення всім керівникам структурних підрозділів та виробничих підприємств.
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                                                                              ____________

 

ДОДАТОК

до наказу ТОВ «Сонечко»

від «___»  _______________ 20__ року № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оформлення договорів

у ТОВ «Сонечко»

1. Дане Положення про порядок оформлення договорів у ТОВ «Сонечко»  встановлює порядок подання, підготовки, погодження та підписання договорів управліннями та відділами ТОВ «Сонечко», в тому числі і іншими керівниками підприємств.

2. Підготовку договорів ініціюють наступні співробітники ТОВ «Сонечко» та виробничих підприємств:

—        Генеральний директор.

—        Директор з питань розвитку.

—        Заступник генерального директора — головний бухгалтер.

—        Директор по регіональним проектам.

—        Заступник генерального директора по виробництву.

—        Головний інженер.

—        Фінансовий директор.

—        Начальник виробничо-технічного управління.

3. Ініціатори подають до юридичного управління ТОВ «Сонечко» заявку, яка має містити інформацію, згідно Додатку № 1 до Положення про порядок оформлення  договорів у ТОВ «Сонечко». Факт надходження заявки фіксується в журналі заявок в юридичному управлінні ТОВ «Сонечко».

Якщо проект договору підготовлено Контрагентом, то на розгляд юридичному управлінню ТОВ «Сонечко» подається його копія, а також контактні телефони Контрагента, для погодження можливих спірних питань. Ініціатор обговорює з відповідними керівниками ТОВ «Сонечко» необхідність укладання договору, запропонованого Контрагентом, а також погоджує всі його істотні умови з відповідними співробітниками ТОВ «Сонечко» (строк, ціна, види робіт тощо).

Юридичне управління перевіряє проект договору на предмет відповідності нормам чинного законодавства.

За результатами перевірки проекту договору юридичним управлінням приймається одне з наступних рішень:

—        про відповідність договору нормам чинного законодавства та інтересам ТОВ «Сонечко» або необхідність доопрацювання його в цілому чи окремих частин.

—        про обговорення з керівництвом ТОВ «Сонечко» недоцільності подальшої співпраці в запропонованому Контрагентом форматі.

—        пропонує свій варіант договору з Контрагентом і погоджує його з ініціатором та відповідними керівниками.

4.  Юридичне управління готує проект договору в строки визначені в заявці, а у разі необхідності та/або за дорученням Генерального директора ТОВ «Сонечко» – в скорочені строки.

5.   Підготовлений та завізований юристом та ініціатором проект договору, ініціатором або уповноваженою ним особою, протягом одного дня подається на погодження наступним особам:

— начальнику виробничо-технічного управління – на предмет ціни договору, відповідності нормам ДБН;

— начальнику фінансово-економічного управління — на предмет строків і умов оплати, розміру послуг генпідряду.

У разі відсутності протягом тривалого часу з поважних причин ініціатора або уповноваженої ним особи, на прохання ініціатора, або за дорученням посадових осіб керівного складу ТОВ «Сонечко», погодження проектів договорів здійснюється юристом, що його готував.

Погодження проекту договору не повинно перевищувати 2-х днів.

6. Про факт підготовки проекту договору підрядних і проектно-вишукувальних робіт, його істотних умов ініціатор або уповноважена ним особа, доводить до відома Директора по регіональним проектам.

7. Погоджений у встановленому порядку з відповідними особами договір передається ініціатором або уповноваженою ним особою до юридичного управління. Юридичне управління перевіряє наявність всіх необхідних погоджень, передбачених даним Положенням та передає договір на підпис Генеральному директору ТОВ «Сонечко», через його секретаря. Підписаний договір завіряється печаткою ТОВ «Сонечко» та передається ініціатором на підпис Контрагенту.

8. Юридичним управлінням ТОВ «Сонечко» здійснюється реєстрація договору та присвоюється номер.

9. Оригінал підписаного договору передається ініціатором або уповноваженою ним особою  в фінансово – економічне управління, де він (оригінал) і зберігається. Копія договору передається ініціатором або уповноваженою ним особою  до виробничо-технічного управління. В електронному варіанті договір зберігається в юридичному управлінні.

10. Фінансово-економічне управління веде реєстр всіх підписаних  договорів (змін, додатків) в книзі реєстрації договорів з вказівкою дати укладання, № п/п, виду робіт, строку дії договорів, інформації про контрагента, котрий підписав договір.

11. У випадку закінчення строку дії договору до фактичного закінчення виконання робіт, співробітник фінансово-економічного управління і виробничо-технічного управління, ставить до відома ініціатора договору, а також юриста.

12. Будь-які зміни та доповнення до укладених договорів проходять процедуру, що встановлена цим Положенням.

Генеральний директор                                                                              _______

 

Додаток № 1

до Положення про порядок оформлення  договорів у  ТОВ «Сонечко»

Начальнику юридичного управління

ТОВ «Сонечко»

ЗАЯВКА

на підготовку договору

Істотні умови

Дата укладання договору

Строк дії договору

Вид договору (генпідряд*, підряд, субпідряд, послуги, купівля-продаж, тощо)

Контрагент (необхідні реквізити)

Ціна (тверда/динамічна) в т.ч. з ПДВ (грн.)

Аванс (наявність, розмір, тощо)

Об’єкт

Предмет договору

(види робіт, послуг, тощо)

Розмір генпідрядних (%)

Строк підготовки договору

* При підготовці (внесенні змін) договорів генпідряду, ініціатор зазначає суб’єктів господарювання, з якими необхідно підготувати відповідні субпідрядні договори (внести зміни).

Інші умови

 

Ініціатор подає заявку з усіма необхідними додатками, з повною інформацією, необхідною для підготовки договору, в разі необхідності, юрист, що готує договір, звертається до ініціатора за додатковою інформацією.

Якщо договір підготовлено Контрагентом, на розгляд юридичному управлінню ТОВ «Сонечко» подається копія договору, а також контактні телефони Контрагента, для погодження спірних питань договору.

«____»____________20___ р.                          ______________________________Підпис      ПІБ

Порядок проходження договорів на підприємствах: 1 комментарий

  1. Цікаво, чому першим проект договору повинен погоджувати юрист? А якщо виникнуть питання у інших служб з питань, в яких юрист є некомпетентним? Знов біжіть до юриста — нехай робить протокол розбіжностей. Як на мене юрист повинен погоджувати проекти договорів тільки при наявності віз підрозділі які відповідають зя наявність фінансів, якість продукції (послуг), наявність виробничих потужностей та ін.

Комментарии запрещены.